Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να εφαρμόσουν το e-learning στη διδασκαλία τους.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στον εννοιολογικό προσδιορισμό και τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, στους τρόπους επικοινωνίας και τις διδακτικές μεθόδους των συμμετεχόντων, την αλληλεπίδραση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως .

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται με 3 μόρια σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/Β/31-7-2017 που αφορά στη μοριοδότηση εκπαιδευτών ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης . Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου on line


ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ : ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 300 ΩΡΕΣ

VIDEO : ΝΑΙ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 190€

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

Ενότητα 1: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1.1. Ορίζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1.2. Βασικά χαρακτηριστικά

1.3. Οι κυριότερες αρχές

1.3. Διαφοροποίηση παραδοσιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

Ενότητα 2: Η ιστορία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

2.1. Η εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

2.1.1. Εκπαίδευση δια αλληλογραφίας

2.1.2. Επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα

2.1.3. Πανεπιστήμια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

Ενότητα 3: Θεωρητική Προσέγγιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

3.1. Η «ανοικτή» μάθηση

3.2. Οι αρχές της ανοικτής μάθησης

3.3. Η προώθηση της ανοικτής μάθησης

3.4. Η έννοια της «ανοικτής εκπαίδευσης»

3.5. Οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Ενότητα 4: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

4.1. Η μεθοδολογία

4.2. Το εκπαιδευτικό υλικό

4.3. Οι διδακτικές μέθοδοι

4.4. Η επικοινωνία

4.4. Η υποστήριξη του εκπαιδευόμενου

4.5. Η αξιολόγηση

 

Ενότητα 5: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας

5.1. Πεδίο εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως

5.2. Χαρακτηριστικά των διαδικτυακών υπηρεσιών

5.3. Τα εργαλεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

5.3 Συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

5.4 Περιβάλλοντα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

 

Ενότητα 6: Νέες τάσεις και προοπτικές στην εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

6.1. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη

6.2. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα

6.3. Φορείς παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

6.4. Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας


Η Βασιλική Κελεμουρίδου είναι πτυχιούχος της Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Έχει λάβει μεταπτυχιακή επαγγελματική εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ενώ συνεχίζει τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση επιπέδου Master στις Επιστήμες της Αγωγής.

Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), στην Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, σε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια ως αυτοαπασχολούμενη στην παροχή συμβουλών στρατηγικών διαχείρισης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και ενταγμένη στο μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ).

Η επιμόρφωσή της εντοπίζεται στο πεδίο της Συλλογικής Δράσης και ζητημάτων διαφορετικότητας, στην απόκτηση και εφαρμογή των μεταγνωστικών ικανοτήτων, καθώς και στον πολύπλευρο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, συμβουλευτική ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων.

Έχει ασχοληθεί με έρευνες πάνω σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, την αναπτυξιακή και εκπαιδευτική ψυχολογία, όπως επίσης και τη συμβουλευτική εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες, με διάφορες δημοσιεύσεις. Έχει λάβει μέρος σε πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχει συμμετάσχει σε ενημερωτικές ημερίδες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναφορικά με στρατηγικές ευαισθητοποίησης για τη Δια βίου Μάθηση στην Ελλάδα.

Είναι μέλος του Πανελληνίου συλλόγου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, του Σωματείου εκπαιδευτών ενηλίκων και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΕΛΕΣΥΠ (Hellenic Society of Councelling and Guidance). Αυτό το διάστημα εργάζεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@) ως επαγγελματίας σύμβουλος .